You are here:

Aasan

BOTANICAL NAME TRACHYSPERMUM AMMI
FAMILY UMBELLIFERAE
OTHER NAMES
Sanskrit Ajamoda, Ajamodika, Dipyaka, Yamani, Yamanika, Yavani, Yavanika
Urdu Ajwain, Ajowain, Ajwan, Ajwayin (nankhwah)
Hindi Ajwain

1,750.00