You are here:

Chauhar

BOTANICAL NAME ARTEMISIA MARITIMA
FAMILY COMPOSITAE
OTHER NAMES
Sanskrit Cauhara, Chauhara, Chhara, Gadadhar, Gandha, Jantunashana, Khurapushpika, Kitamari, Kitamariyavani,

 Parasi, Parasikayavani,Yavani, Yavanibheda, Yavaniya

Hindi Chhamriya, Ajavayana, Chhuari, Kirmala, Seski, Buer

1,020.00