You are here:

Bilwa

BOTANICAL NAME AEGLE MARMELOS
FAMILY RUTACEAE
OTHER NAMES
Sanskrit Adhararuha, Asholam, Atimangaliya, Balva, Bilva, Bilvah, Bilvam, Bilvaphalam, Bivalva, Duraruha, Gandhagarbha,

Gandhapatra, Gohki,Granthila, Hridyagandha, Kantakadhya, Kantaki, Kapitana, Karkatavha, Lakshmiphala,

Mahakapitha, Mahakapithakhya, Mahaphala,Mahaphalah, Malura, Malurah, Mangalya, Nilamallika, Patrashreshtha,

Pitaphala, Putivata, Sadaphala, Sailusa, Sailusah, Salatuh,Samirasara, Sandilya, Sandilyah, Sangrahi, Satyadharma,

Satyaphala, Shailapatra, Shailusha, Shalatu, Shalya, Shandilya, Shivadruma,Shiveshtha, Shriphala, Sitanuna,

Sivadrumah, Sriphal, Sriphala, Sriphalah, Sunitika, Tripatra, Trishakhapatra, Trishikha, Vilva, Vilvah,Vilvaka,

Vilvapesika, Aritaki

Hindi Bel, Bael sripal, Bello, Si-phal, Sirphal, Sri-phal, Siri-phal, Bilva, Bel patri, Bil, Beel, Beelgiri, Beeley, Bael, Bel-patra
Urdu Bel, Baelphal, Biligiris, Belgiri (bael), Bel kham, Guda belgiri taza, Chalbel, Belgiri
English Bael fruit, Bengal quince, Golden apple, Beli, Bel-tree

 

340.00