You are here:

Chakramard

BOTANICAL NAME CASSIA TORA
FAMILY CAESALPINIOIDAE
OTHER NAMES
Sanskrit Adagaja, Ayudham, Cakramarda, Cakramardah, Cakramardana, Chakramarda, Chakramardah,

Chakramardaka, Dadamandan,Dadamardana, Dadamari, Dadrughna, Edagaja, Edagajah, Kharjugna, Prabhoonata,

Prabhunatha, Prabunatha, Prapunnada,Prapunnata, Prapunnatah, Praputatri, Praputrata, Prishnaparni, Sadagaja,

Saidagajah, Taga, Dan

Hindi Panwar, Cakunda, Cakvat, Chakavat, Chakonda, Chakonr, Chakunda, Pamad, Panevar, Panvar, Ckakond,

Pamaar, Chakramarde,Relu, Aelon, Ailwan, Ailu, Punwad, Puadia, Chakundra, Talka, Puaria

1,230.00